Episode 402: Deuteronomy 17:18-20 – Deuteronomy At 35,000 Feet

Play