Episode 402: Deuteronomy 17:18-20 – Deuteronomy at 35,000 Feet

Play